355

ZÁKON
z 21. júna 2007

o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

§ 23
Zariadenia starostlivosti o ľudské telo

(1) Zariadenia starostlivosti o ľudské telo sú najmä kaderníctvo, holičstvo, kozmetika, manikúra, pedikúra, solárium, masážny salón, sauna, tetovací salón, zariadenie na poskytovanie regeneračných a rekondičných služieb.

(2) Zariadenia starostlivosti o ľudské telo možno prevádzkovať, len ak spĺňajú požiadavky na stavebno-technické riešenie, priestorové usporiadanie, vybavenie a vnútorné členenie.

(3) Fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba, ktoré prevádzkujú zariadenia starostlivosti o ľudské telo (ďalej len „prevádzkovateľ zariadenia starostlivosti o ľudské telo“), sú povinné
a) používať také pracovné postupy, prístroje, pracovné nástroje, pomôcky a prípravky, aby pri poskytovaní služby nedošlo k ohrozeniu zdravia alebo k poškodeniu zdravia,
b) mať k dispozícii lekárničku prvej pomoci,
c) poučiť osobu, ktorej poskytujú služby, o rizikách spojených s poskytovanou službou,
d) vypracovať prevádzkový poriadok a predložiť ho regionálnemu úradu verejného zdravotníctva na schválenie, ako aj návrh na jeho zmenu.

(4) Prevádzkovateľ zariadenia starostlivosti o ľudské telo a jeho zamestnanci nesmú
a) manipulovať s jazvami,
b) manipulovať s materskými znamienkami,
c) robiť výkony na očnej spojovke a rohovke.

(5) Fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba, ktoré prevádzkujú solárium (ďalej len „prevádzkovateľ solária“), sú okrem povinností uvedených v odseku 3 ďalej povinné
a) dodržiavať limity ultrafialového žiarenia,
b) viesť prevádzkovú dokumentáciu,
c) umiestniť na viditeľnom mieste poučenie pre osoby, ktorým poskytuje služby.

(6) Fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba, ktoré prevádzkujú saunu (ďalej len „prevádzkovateľ sauny“), sú okrem povinností uvedených v odseku 3 ďalej povinné zabezpečiť

a) kvalitu vody v ochladzovacom bazéne tak, aby spĺňala požiadavky na kvalitu vody v umelom kúpalisku,

b) pravidelnú výmenu vody v ochladzovacom bazéne a jeho pravidelné čistenie,

c) kontrolu kvality vody v ochladzovacom bazéne.

Author: Nechty