Kto si chce privyrobiť musí mať na pamäti, že ak vykonávaná činnosť napĺňa znaky podnikania, musí mať potrebné oprávnenie. Zvýšenú pozornosť by mali podnikatelia venovať aj obsahu zmlúv a faktúr, či sú v súlade s ich predmetmi podnikania. Za neoprávnené podnikanie môže byť dotyčnej osobe uložená peňažná sankcia, zákaz činnosti alebo aj väzenie.

Kontrola neoprávneného podnikania

Dodržiavanie povinností, ktoré ukladá zákon č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní (Živnostenský zákon) kontroluje obvodný úrad, odbor živnostenského podnikania (nazývaný tiež živnostenský úrad). Kontrolu živnostenského podnikania vykonávajú zamestnanci živnostenského úradu – kontrolóri. Kontrola sa musí vykonávať v súlade so živnostenským zákonom a druhou a treťou časťou zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe. Pri výkone kontroly nesmie živnostenský úrad osobu postihovať alebo znevýhodňovať preto, že uplatňuje svoje práva.

Kontrolór je pri výkone živnostenskej kontroly povinný najmä:

 • preukázať sa preukazom kontrolóra,
 • zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel v súvislosti s výkonom kontroly,
 • vopred oznámiť kontrolovanému predmet kontroly, účel a dobu trvania kontroly, to neplatí, ak by oznámenie pred začatím kontroly mohlo viesť k zmareniu účelu kontroly a v tomto prípade tak treba urobiť najneskôr pri začatí kontroly,
 • oznámiť orgánom činným v trestnom konaní skutočnosti nasvedčujúce tomu, že bol spáchaný trestný čin, a ďalším orgánom oznámiť skutočnosti podľa osobitných predpisov (zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v z. n. p., zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v z. n. p.) a na tieto účely je oprávnený vykonať opatrenia na zabezpečenie dôkazných materiálov pred ich stratou alebo znehodnotením.

Kontrolór je pri výkone živnostenskej kontroly oprávnený najmä:

 • požadovať preukázane totožnosti osôb vykonávajúcich činnosti, ktoré sú živnosťou podľa živnostenského zákona,
 • vstupovať do objektov, zariadení a prevádzok, na pozemky a do iných priestorov kontrolovaných subjektov, ak bezprostredne súvisia s predmetom kontroly, pričom nesmie byť dotknutá nedotknuteľnosť obydlia,
 • vyžadovať od kontrolovaného subjektu a jeho zamestnancov, aby im v určenej lehote poskytovali doklady, iné písomnosti, vyjadrenia a informácie (vrátane technických nosičov) potrebné na výkon kontroly a tiež prvopisy dokladov.

Kontrolovaný subjekt je pri výkone živnostenskej kontroly povinný najmä:

 • poskytnúť súčinnosť zodpovedajúcu oprávneniam kontrolórov,
 • preukázať svoju totožnosť,
 • umožniť vstup do prevádzkarní a do priestorov súvisiacich s prevádzkovaním živnosti,
 • vytvárať vhodné materiálne a technické podmienky na vykonanie kontroly,
 • poskytnúť potrebné doklady, informácie a vysvetlenia.

Kontrolovaný subjekt (podnikateľ) je pri výkone živnostenskej kontroly o oprávnený najmä:

 • počas výkonu kontroly písomne sa vyjadrovať ku kontrolným zisteniam,
 • podať ku kontrolným zisteniam námietky v stanovenej lehote.

Ak osoba odmieta súčinnosť pri výkone živnostenskej kontroly alebo sa bez závažných dôvodov nedostaví na výzvu živnostenského úradu, uloží jej živnostenský úrad pokutu do 331 eur, a to aj opakovane.

Prečítajte si celý článok na: https://www.podnikajte.sk/registracne-povinnosti/neopravnene-podnikanie-kontrola-sankcie © Podnikajte.sk

Author: Nechty