Sankcie za neoprávnené podnikanie uložené podľa živnostenského zákona

Podľa živnostenského zákona sa pri ukladaní pokút prihliada na fyzické osoby a právnické osoby rovnako. Výška pokuty závisí od predmetu neoprávnene vykonávanej činnosti. Ak je neoprávnene vykonávaná činnosť, ktorá je predmetom:

  • voľnej živnosti, živnostenský úrad uloží pokutu až do 1 659 eur,
  • remeselnej alebo viazanej živnosti, živnostenský úrad uloží pokutu až do 3 319 eur.

Pri ukladaní pokút živnostenský úrad prihliada najmä na závažnosť, čas trvania alebo následky protiprávneho konania. Právo uložiť pokutu môže zaniknúť. Pre začatie konania o uložení pokuty za neoprávnené podnikanie platí prekluzívna lehota, a to 1 rok odo dňa, keď sa o neoprávnenom podnikaní živnostenský úrad dozvedel a 5 rokov od času keď k neoprávnenému podnikaniu došlo alebo neoprávnené podnikanie ešte trvalo.

Živnostenský úrad postupuje pri objasňovaní neoprávneného podnikania podľa správneho práva kde sa neoprávnené podnikanie považuje za priestupok. Okrem pokuty môže živnostenský úrad uložiť aj zákaz činnosti. Sankcia sa uloží kontrolovanému subjektu rozhodnutím, proti ktorému sa možno odvolať. Porušenie zákona musí živnostenský úrad objasniť. Ak skutočnosti nasvedčujú, že ide o trestný čin, vec postúpi príslušnému orgánu (napríklad policajnému zboru). Pri výkone živnostenskej kontroly môžu byť zistené porušenia iných právnych predpisov, napríklad v súvislosti s elektronickou registračnou pokladnicou, hygienou v prevádzke. Živnostenský úrad upovedomí príslušné orgány, napríklad Úrad verejného zdravotníctva, ktorý môže uložiť zákaz činnosti v prevádzke.Článok pokračuje pod reklamou

Trestný čin neoprávneného podnikania

Neoprávnené podnikanie je podľa § 251 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov trestným činom hospodárskym. Výška trestu závisí okrem iného od spôsobenej škody, ktorou je majetkový prospech získaný neoprávneným podnikaním. Ak škoda neprevyšuje sumu 266 eur, nejde o trestný čin. Fyzická osoba môže byť potrestaná odňatím slobody až na 8 rokov. Výška trestu podľa rozhodujúcich skutočností je uvedená v nasledujúcej tabuľke.

Výška trestu (odňatie slobody)Rozhodujúce skutočnosti
do 1 rokaškoda spôsobená neoprávneným podnikaním v malom rozsahu (viac ako 266 eur)
6 mesiacov až 3 rokyneoprávnené podnikanie bolo vykonávané závažnejším spôsobom (napríklad dlhší čas) osoba použila iného ako pracovnú silu (napríklad zamestnala osobu na vykonávanie neoprávneného podnikania) neoprávneným podnikaním získala osoba väčší prospech (viac ako 2 660 eur) osoba, ktorá neoprávnene podniká je verený činiteľ
1 rok až 5 rokovneoprávneným podnikaním bola spôsobená značná škoda (viac ako 26 600 eur)
4 roky až 8 rokovneoprávneným podnikaním bola spôsobená škoda veľkého rozsahu (viac ako 133 000 eur) osoba neoprávnene podnikala ako člen nebezpečného zoskupenia

V osobitných prípadoch súd môže rozhodnúť aj o zákaze vykonávať podnikateľskú činnosť (napríklad prevádzkovať živnosť) na 1 rok až 10 rokov. Počas tejto doby nemôže fyzická osoba prevádzkovať živnosť, avšak živnostenské oprávnenie nemusí zaniknúť a fyzická osoba môže pokračovať v prevádzkovaní živnosti po uplynutí zákazu.

Právnické osoby môžu byť sankcionované podľa živnostenského zákona (prípadne iných právnych predpisov), teda môže im byť uložená pokuta až do výšky 3 319 eur.

Prečítajte si celý článok na: https://www.podnikajte.sk/registracne-povinnosti/neopravnene-podnikanie-kontrola-sankcie © Podnikajte.sk

Author: Nechty