Zmluvné podmienky

Tieto podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi občianskym združením Nails assocition (ďalej len „poskytovateľ“) a tretími osobami (ďalej len „používateľ“) vznikajúce zo zmlúv o poskytovaní služieb (ďalej len „zmluva o poskytovaní služieb“) uzatváraných prostredníctvom webovej stránky poskytovateľa umiestnenej na internetovej adrese https://www.nechtove-studio.sk (ďalej len „webová stránka“).

nechtove-studio je vyhľadávač nechtových štúdií a salónov a ponúka svojim užívateľom informácie o rôznych typoch úpravy nechtov (napr. francúzska manikúru, gél lak, suchá pedikúra) a všetkých službách súvisiacich s manikúrou a pedikúrou.

1. Oblasť pôsobnosti

1.1. Tieto obchodné podmienky sú predmetom občasných zmien a sú platné pre všetky naše služby, ktoré sú priamo či nepriamo (tj. tretími osobami) poskytované prostredníctvom internetu, na mobilných zariadeniach, e-mailom alebo telefonicky.

1.2. Používaním našich webových stránok potvrdzujete, že ste čítali, pochopili a súhlasili s týmito obchodnými podmienkami ako aj so zásadami ochrany osobných údajov a používaním cookies.

2. Služby a zmluva

2.1. Na portáli nechtove-studio máte možnosť vyhľadať a porovnať služby tretích strán prostredníctvom nechtove-studio systému.

2.2. nechtove-studio nie je poskytovateľom porovnávaných služieb. nechtove-studio iba umožňuje porovnávať rôzne služby ponúkané tretími stranami.

2.3. Používateľ berie na vedomie, že poskytovateľ nie je pri dodržaní zásady rovnakého zaobchádzania povinný uzatvoriť zmluvu o poskytovaní služieb (môže odmietnuť registráciu používateľa), najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili zmluvu o poskytovaní služieb (vrátane obchodných podmienok).

2.4. Používateľ súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní služieb. Náklady vzniknuté používateľovi pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením zmluvy o poskytovaní služieb (napr. náklady na pripojenie na internet) si hradí používateľ sám, pričom sa nelíšia od základnej sadzby.

3. nechtove-studio Komunita a Členská sekcia

3.1.Zaregistrovať sa môžu len užívatelia so živnostenským oprávnením v odbore Manikúra a v odbore Pedikúra. Ak užívateľ nemá živnostenské oprávnenie v danom odbore a predsa sa zaregistruje, bude z tohto portálu vymazaný, jeho úmysel bude zverejnený a užívateľ bude nahlásený na príslušné úrady.

3.2. Užívatelia sa majú možnosť pripojiť ku nechtove-studio Komunite (ďalej len „Komunita“) a/alebo si vytvoriť členský účet v rámci nechtove-studio Členskej sekcie. Užívatelia, ktorí sa registrujú do Komunity, môžu publikovať vlastný obsah. Nezaregistrovaní užívatelia si môžu zadarmo tento obsah na nechtove-studio prečítať.

3.3. Používaním nechtove-studio Členskej sekcie majú užívatelia možnosť spravovať a ukladať svoje vyhľadávania. Za účelom vytvorenia účtu sú užívatelia požiadaní poskytnúť svoje osobné údaje. Okrem užívateľského mena nie je žiadna iná osobná informácia viditeľná. Pre viac informácii, prosím, kliknite na našu stránku o ochrane osobných údajov. Vymazaním účtu budú všetky informácie užívateľa natrvalo odstránené.

3.4. Užívateľ sa nemôže niekoľkokrát zaregistrovať. Užívateľ nesie zodpovednosť za presnosť a úplnosť svojich osobných údajov.

3.5. Užívateľ nesie zodpovednosť za ochranu údajov svojho užívateľského účtu, najmä ak ide o prístupové heslo. Ďalej užívateľ nesie zodpovednosť voči používaniu svojho účtu voči nechtove-studio a tretím stranám. Užívateľ by nemal zdieľať tieto údaje s tretími stranami.

3.6. V prípade neoprávneného použitia užívateľského mena a hesla, registrovaný užívateľ je povinný okamžite informovať nechtove-studio o tejto skutočnosti.

4. Ochrana osobných údajov, reklamné e-maily

4.1. Ochrana osobných údajov užívateľov má pre nechtove-studio tú najvyššiu prioritou. nechtove-studio sa zaväzuje k zaisteniu dodržania zásad ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si, prosím, prečítajte ochranu osobných údajov.

4.2. nechtove-studio zhromažďuje, spracováva a používa vaše osobné údaje (ďalej len „údaje“) iba vtedy, pokiaľ sme od vás obdržali súhlas alebo pokiaľ nám zhromažďovanie, spracovávanie a používanie údajov umožňuje zákonné ustanovenie.

4.3. nechtove-studio zhromažďuje, spracováva a používa iba tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre poskytovanie nechtove-studio ponúkané služby a/alebo pre používanie a prevádzku webových stránok alebo aplikácií.

4.4. Pokiaľ užívateľ súhlasil s prijímaním informácií o nechtove-studio počas svojej registrácie do komunity, alebo niekedy inokedy v priebehu používania služieb spoločnosti nechtove-studio, potom bude pravidelne dostávať informácie o produkte. Súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný písomným odvolaním alebo e-mailom. Po prihlásení sa k odberu e-mailov obdrží užívateľ od nechtove-studio potvrdzujúci e-mail s odkazom. Užívateľ dáva svoj súhlas s odberom newsletterov kliknutím na odkaz v e-maili.

5. Zodpovednosť užívateľov

5.1. Užívateľ je zodpovedný za obsah (texty, fotografie, hodnotenie, odkazy, atď.), ktorý na nechtove-studio pridal. Užívateľ potvrdzuje, že má vlastné práva k obsahu, ktorý publikoval na nechtove-studio, a neporušuje tak práva tretej osoby.

5.2. Používateľ nesmie v rámci služby ukladať ani šíriť informácie, ktorých obsah je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike alebo iných krajinách, kde je služba dostupná, najmä obsah, ktorého sprístupnenie verejnosti:

• je reklamou vyzerajúcou ako recenzia,

•sa nevzťahuje k recenzovanému objektu,

•nie je objektívny alebo je zámerne nepravdivý,

•je nemorálny, pornografický alebo inak urážlivý,

•porušuje práva tretích osôb, konkrétne autorské práva,

•akýmkoľvek spôsobom porušuje platné zákony alebo predstavuje trestný čin,

•       porušuje právne normy smerujúce k ochrane proti nenávisti k niektorému národu, etnickej skupine, rase, náboženstvu, triede alebo inej skupine osôb alebo k obmedzovaniu práv a slobôd jej príslušníkov.

•obsahuje vírusy alebo iné počítačové programy, ktoré môžu spôsobiť poškodenie softwaru alebo hardwaru, alebo môžu mať vplyv na použitie počítača nechceným spôsobom,

•je dotazníkom alebo reťazovým listom,

•má za cieľ zhromažďovať osobné údaje ďalších užívateľov za účelom obchodného využitia.

5.3. Užívateľ sa zaväzuje, že nebude používať programy alebo funkcie umožňujúce automatické zobrazovanie stránok alebo generovania obsahu na nechtove-studio.

5.4. V prípade porušenia obchodných podmienok si nechtove-studio vyhradzuje právo bez uvedenia dôvodu odstrániť obsah, pozastaviť platby získané prostredníctvom nechtove-studio komunity a trvalo vylúčiť užívateľa z nechtove-studio. Právo na stíhanie trestných činov zostáva nedotknuté.

6. Zrušenie

6.1. nechtove-studio si vyhradzuje právo na zrušenie užívateľského účtu a vymazanie jeho registrácie do jedného týždňa po obdržaní relevantných informácií prostredníctvom e-mailu o nevhodnom používaní webových stránok. Užívateľ tiež môže zrušiť svoj vlastný prístup a registráciu v rovnakej lehote. Právo na okamžité zrušenie zo závažných dôvodov zostáva nedotknuté.

7. Právna zodpovednosť

7.1. nechtove-studio neručí za správnosť, kvalitu, úplnosť, spoľahlivosť a dôveryhodnosť obsahu poskytovaného užívateľmi a/alebo rezervačnými stránkami. Najmä nechtove-studio neposkytuje žiadne poradenstvo alebo odporúčania vzťahujúce sa k výberu nechtárky.

7.2. Všetky dohody, ktoré vznikajú prostredníctvom ponúk prezentovaných na nechtove-studio, sú uzatvárané medzi užívateľom nechtove-studio a príslušnou externou rezervačnou stránkou. nechtove-studio tiež nikdy nepôsobí ako organizátor alebo nechtový salón. Výhradne preto platia obchodné podmienky príslušného uspriadateľa alebo nechtového salónu, predovšetkým ak ide o právo zrušenia či odstúpenia. Kontaktom pre spracovanie rezervácií a platieb je príslušná rezervačná stránka.

7.3. nechtove-studio neoveruje presnosť obsahu nahrávaného rezervačnými portálmi alebo členmi komunity. Tento obsah, týkajúci sa príslušných nechtárok, je poskytovaný rezervačnými portálmi alebo Komunitou. nechtove-studio pritom nemá žiadny vplyv na tieto informácie (najmä na fotografie, komentáre, recenzie, atď.). Obsah a správy vytvorené užívateľmi a zverejnené na nechtove-studio nie sú názorom spoločnosti nechtove-studio. nechtove-studio tento obsah nevyhlasuje za svoj vlastný.

7.4. Hypertextové odkazy, reklamné bannery a informácie o nechtových salónoch, poskytovateľoch a podobne sú poskytované rezervačnými portálmi a členmi komunity a nepredstavujú tak odoporúčania ani informácie od spoločnosti nechtove-studio. Z technických dôvodov nevykonávame aktualizáciu cien, ktoré dostávame od rezervačných portálov, v reálnom čase. Z tohoto dôvodu sa môže stať, že cena, ktorá sa zobrazuje na rezervačnej stránke, nezodpovedá cene uvedenej na nechtove-studio. nechtove-studio preto nezaručuje správnosť údajov týkajúcich sa predovšetkým ceny a dostupnosti.

7.5. nechtove-studio nie je zodpovedné za technické poruchy, ktorých príčina nie je v rozsahu pôsobnosti nechtove-studio alebo za škody spôsobené vyššou mocou. nechtove-studio nezaručuje trvalú dostupnosť údajov a tiež si vyhradzuje právo vykonávať priebežnú technickú kontrolu počas akéhokoľvek časového obdobia.

8. Zmeny obchodných podmienok

Platia aktuálne podmienky používania nechtove-studio. Registrovaní užívatelia dostávajú oznámenia o zmenách prostredníctvom e-mailu. Užívatelia si môžu stiahnuť a vytlačiť aktuálne zmluvné podmienky na svojom vlastnom počítačovom systéme.

9. Rozhodné právo a příslušnosť súdu

Na tieto obchodné podmienky sa vzťahuje právo Slovenskej republiky.

zmluvné podmienky